Kierunki

Wyszukaj na stronie

Panel logowania

Kierunki

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Studia dedykowane są kadrze kierowniczej oraz personelowi organów administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi, posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
  • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
  • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnienie w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
  • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

 

Studia prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych i trwają dwa semestry. Łączna liczba godzin wynosi 230.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search