O Uczelni

O Uczelni

           

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Warszawie

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia została wprowadzona do Rejestru Uczelni Niepublicznych  i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 319. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz statutu własnego. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kształci w zakresie szeroko pojętej specyfiki bezpieczeństwa państwa i obywatela, czemu dedykowane są szczegółowe programy nauczania realizowane na poszczególnych specjalnościach. Dotychczasowy rozwój uczelni w pełni potwierdza potrzebę jej istnienia na rynku edukacyjnym.

Działalność dydaktyczną Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie rozpoczęła
1 października 2005 r., prowadząc studia I stopnia na kierunku administracja. Stopniowo uczelnia rozszerzała swoja ofertę dydaktyczną otwierając nowe kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16.07.2010 r. uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Od października 2011 r. uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na terenie województwa podkarpackiego w Wydziale Zamiejscowym w Nisku.

Nauka na studiach I stopnia trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w zakresie jednego z kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne lub Bezpieczeństwo Narodowe.

Nauka na studiach II stopnia trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł magistra w zakresie kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia w WSBiO prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.04.2010 r. Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony zostało nadane imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Misja

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to uczelnia o specyficznym, wysoce specjalistycznym profilu kształcenia i ofertą edukacyjną skierowaną głównie do obecnych i przyszłych pracowników oraz funkcjonariuszy szeroko rozumianych służb ochrony państwa w celu przygotowania ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, a także do pracowników administracji państwowej, administracji samorządowej oraz instytucji i zakładów pracy.

Realizacja misji odbywa się poprzez:

  1. Wyposażenie przyszłych absolwentów we wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań stających przed administracją publiczną w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
  2. Przekazywanie wiedzy i wpajanie zasad etyki zawodowej, które rozwijają takie cechy osobowościowe studenta jak: uczciwość, obowiązkowość, dyscyplina i odpowiedzialność za państwo, odwaga i odporność psychiczna.
  3. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w organach administracji specjalnej takich jak: Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, agencje ochrony osób
    i mienia, komórki organizacyjne urzędów państwowych wszystkich szczebli zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, obronnością państwa, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych.
  4. Prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa.
  5. Rozwój współpracy z uczelniami zagranicznymi o podobnym profilu kształcenia w zakresie staży naukowych, stypendiów naukowych, seminariów, konferencji oraz prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń w upowszechnianiu osiągnięć nauki i doskonalenia systemu edukacyjnego.
  6. Aktywne angażowanie się uczelni w rozwój innowacyjności w zakresie dostosowania programów kształcenia w szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
  7. Uruchamianie nowych kierunków kształcenia w problematyce bezpieczeństwa.
  8. Realizacja idei uczenia się przez całe życie poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej na kształcenie podyplomowe.

Aktywne angażowanie się uczelni w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w lokalnym środowisku poprzez podejmowanie współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi.

 

 

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search